Zamówienia i przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zadania:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJACYCH (WLZ) W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. GOTYCKIEJ 8 i 9 W KONINIE

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zadania:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WYMIANA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJACYCH (WLZ) W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. GOTYCKIEJ 8 i 9 W KONINIE 

 

I Informacja o Zamawiającym (Inwestorze) i Organizatorze przetargu:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gotyckiej 8 i 9 w Koninie (62-510),

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON: 300858848 oraz posiadająca numer NIP: 665-28-67-797,

w imieniu i na rzecz której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa jako „Pełnomocnik”:

Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa,

z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Przemysłowej 158.

II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont instalacji elektrycznej - wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w części wspólnej 2 budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gotyckiej 8 i 9 w Koninie”.

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

- wymiana przewodów od złącza kablowego do tablicy głównej ADM,

- wymiana wyłączników głównych,

- wymiana tablic głównych ADM,

- wymiana zabezpieczeń oraz osprzętu na tablicy ADM,

- wymiana przewodów wlz od tablicy głównej ADM do tablic zabezpieczeń przedlicznikowych lokatorskich,

- wymiana tablic zabezpieczeń przedlicznikowych lokatorskich,

- wymiana przewodów wlz lokatorskich od do tablic zabezpieczeń przedlicznikowych do mieszkań,

- wymiana tablic mieszkaniowych TM,

- wymiana przewodów zasilających CO,

- wymiana przewodów zasilających pralnie,

- wymiana instalacji oświetleniowej i osprzętu klatek schodowych i wejścia,

- wymiana instalacji oświetleniowej i osprzętu piwnic, pralni i suszarni,

- montaż ochronników przeciwprzepięciowych klasy B w tablicy głównej ADM,

- montaż instalacji wyrównawczej w piwnicy,

- wykonanie badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

 

2.      Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robot zawarte są w dokumentacji technicznej projektowej obejmującej:

a)     projekt budowlano-wykonawczy

b)     przedmiar robót.

3.      Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

4.      Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie oraz z dostawcą energii elektrycznej Energa Operator S.A.

III Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

-    rozpoczęcie od dnia podpisania umowy,

-    zakończenie do dnia 30.09.2015 r.

IV Informacjo o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

V Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

       Zbigniew Bukowiecki; tel. 63 247 12 82, fax 63 247 12 07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

       Kazimierz Bułakowski; tel. 63 247 12 08, fax 63 247 12 07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

      -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30; 
     (budynek AS PAK, pok. nr 4, na terenie Elektrowni Konin w Koninie przy ul. Przemysłowej 158) 

VI Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na adres:

Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych AS PAK spółka komandytowa,

62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 158(budynek „AS PAK” pokój nr 1),

nie później niż do dnia 25.03.2015 r. do godziny 10:00.

*    Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę należy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie - opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

 Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa

i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz powinna być oznakowana zgodnie
z opisem w Specyfikacji przetargowej.

VII Miejsce i termin otwarcia ofert

1.  Otwarcie ofert jest niejawne (bez udziału Wykonawców).

2.  Otwarcie przez Zamawiającego złożonych ofert nastąpi w dniu 25.03.2015 r. 

VIII Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Szczegółowe warunki przetargu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia można pobrać bezpośrednio w siedzibie Konsalnet sp. z o.o. AS PAK sp. k. lub drogą e-mail, wysyłając wniosek o udostepnienie dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w tytule wiadomości wpisując: Wniosek o udostępnienie dokumentów – WLZ Gotycka 8 i 9”.Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.