Zamówienia i przetargi
L.dz. AS PAK/DO/ 91 / 1769 /2015                                         Konin, dn. 20.08.2015 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zapytanie o cenę)

 

 

 

 

Dotyczy: prac remontowych – remont klatki i wymiana drzwi oraz montaż wiaty śmietnikowej w budynku przy ul. Dworcowej 7.

 

 

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej (zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 5) na wykonanie prac remontowych obejmujących remont klatki i wymianę drzwi (zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 1, wizualizacją drzwi – załacznik nr 2 i rysunkiem poglądowym kraty prostej – załącznik nr 3 ) oraz wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej (zgodnie
z rysunkiem poglądowym – załącznik nr 4)
w budynku mieszkalnym wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 7 w Koninie, administrowanym przez Konsalnet spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa.

 

Założenia dotyczące wykonania i montażu drzwi:

>  Wymiana drzwi:

A)     drzwi wejściowe do budynku, stalowe, profilowe, zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne, dwuskrzydłowe o wymiarach około 1400 x 2000 mm, kolor biały (malowane proszkowo), prawe otwierane na zewnątrz, światło szerszego skrzydła drzwi min. 90 cm

< producent – Wiśniowski >

*  wypełnienie:
– przeszklenia z tzw. szyby bezpiecznej pojedynczej lub zespolonej,

– wypełnienie panelem „ciepłym” – blacha stalowa / ocieplenie / blacha stalowa,

*  ościeżnica i skrzydła wykonane z wysokiej jakości kształtowników stalowych o gr. ścianki 1,5 do 2,0 mm, kształtowniki łączone ze sobą poprzez spawanie (połączenia spawane szlifowane i polerowane)

*  na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy (oprócz progu) wyposażone w uszczelki gumowe, 

*  współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U ~ 1,5 - 2 [W/m2*K].

*  próg wykonany z kształtownika 20 x 40 mm

*  wyposażenie drzwi:

  samozamykacz

  3 zawiasy łożyskowe szersze skrzydło i 2 zawiasy łożyskowe węższe skrzydło

  gałka – klamka, zamek elektromagnetyczny + wkładka patentowa

  drzwi malowane proszkowo,

*  kształt drzwi zgodnie z wizualizacją drzwi – załącznik nr 2 pkt. A

 

B)     drzwi wejściowe do piwnicy, wewnętrzne, pełne, płytowe jednoskrzydłowe o wymiarach
800 x 2000 mm, kolor biały, lewe

*  ościeżnica stalowa

*  wyposażenie drzwi:

  2 zawiasy

  klamka – klamka, zamek z wkładką patentową

*  kształt drzwi zgodnie z wizualizacją drzwi – załącznik nr 2 pkt. B

 

®    / podane wymiary drzwi są wymiarami przybliżonymi, które należy dokładnie określić z natury przed realizacją zlecenie /

 

 

Zadanie obejmuje demontaż i utylizację 2 szt. istniejących drzwi, montaż nowych ww. drzwi wraz z obróbkami budowlanymi.

Założenia dotyczące wykonania i montażu krat prostych w szybie klatki schodowej („duszy” schodów) :

*  krata prosta ( 2 szt.) – wymiary 930 x 2100 mm

*  konstrukcja spawana, wykonana z kątownika stalowego 30 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie oraz emalią alkidową (ftalową) wierzchniego krycia

*  w części środkowej wzmocnienie – materiał jak w konstrukcji

*  wypełnienie – siatka z drutu (drobne oczko)

 

Wszystkie materiały do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

 

Wykonawca musi udzielić gwarancji na zabezpieczenie atykorozyjne drzwi na okres min. 60 m-cy. Minimalna gwarancja jakości na roboty montażowe – 36 m-cy.

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Informacji udziela niżej wymieniony przedstawiciel Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania usługi.

 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty prac koniecznych do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz inne jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją usługi.

Roboty będą wykonywane w funkcjonującym budynku mieszkalnym. Wykonywanierobót nie może zakłócać ogólnie przyjętych zasad miru domowego.

 

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, zdolnymi do wykonania zamówienia oraz musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne związane z prowadzonymi robotami i użytymi materiałami.

 

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni.

 

Oferta (zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 5) powinna zawierać:

 

       cenę ofertową netto i brutto wykonania zadania

W cenie podanej w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania danego zadania,
w tym koszty robocizny, materiałów oraz koszty związane z pracami przygotowawczymi
i porządkowymi, a także wywiezieniem i utylizacją zdemontowanych elementów i materiałów,

       termin wykonania przedmiotu zadania od dnia otrzymania zamówienia

       warunki i okres gwarancji na wykonane prace i zamontowane materiały - drzwi

       oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, zdolnymi do wykonania zamówienia,

       oświadczenie, że materiały do wykonania zamówienia posiadać będą wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dopuszczania do stosowania na terenie Polski,

       oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

       oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

       oświadczenie, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne związane z prowadzonymi robotami i użytymi materiałami,

       oświadczenie, że Wykonawca przyjmuje warunki określone w zapytaniu ofertowym i treść oferty odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować zapytanie ofertowe.

 

Ocena ofert oraz wybór Wykonawcy

1.     Otwarcie i ocena ofert jest niejawna.

2.     Komisja sprawdzi spełnienie warunków formalnych i wartość ofert.

3.     W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia w każdej chwili postępowania bez podania przyczyny.

5.     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego.

 

Przewidywany termin wykonania:   do 30.10.2015 r.

 

Warunki płatności:  30 dni od daty otrzymania faktury

 

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela:

Karina Sosnowska  – tel. 63 247 11 35;  GSM 608 007 550

 

 

Zamawiający:   Wspólnota Mieszkaniowaprzy ul. Dworcowej 7 w Koninie, w imieniu której działa Administrator: Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa z siedzibą w Koninie przy ul. Przemysłowej 158.

 

Termin złożenia ofert :   do 04.09.2015 r. do godz. 12.00

 

Miejsce i forma złożenia oferty: 

 

Oferty na formularzu ofertowym, załączonym do zapytania ofertowego, zawierającym dane Wykonawcy – Oferenta

 

należy złożyć:   w siedzibie Zamawiającego – Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa

Dział Zarządzania Nieruchomościami, Konin ul. Przemysłowa 158,

bud. biurowy AS PAK  pok. nr 1

 

lub

przesłać na adres:

 

Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa Dział Zarządzania Nieruchomościami

 

ul. Przemysłowa 158,  62-510 Konin

lub

przesłać na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub

przesłać faksem na numer:      fax 63 247 12 07

 

 

 

Załączniki

-  Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

-  Załącznik nr 2 – Wizualizacja drzwi

-  Załącznik nr 3 – Krata prosta – rysunek poglądowy

-  Załącznik nr 4 – Wiata śmietnikowa – rysunek poglądowy

-  Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy


UWAGA!!!

W celu uzyskania dostępu do załączników należy przesłać wniosek na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W tytule wiadomości należy wpisać: "REMONT KLATKI DWORCOWA 7 KONIN"
Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.